(Return to "Our Cars" albumn)

 

Speedo reading - 199,600 kilometres!!!